Tweede boek wetboek van strafrecht in suriname

Tweede boek wetboek van strafrecht in suriname

Nikolrajas
19.05.2019

images tweede boek wetboek van strafrecht in suriname

Opzettelijke beleediging den troonopvolger, een lid van het Koninklijk huis of den Regent aangedaan wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van ten hoogste driehonderd gulden. In geval van een noodlanding wordt de vlucht geacht voort te duren totdat de bevoegde autoriteiten de verantwoordelijkheid voor het luchtvaartuig en voor de personen en goederen aan boord overnemen. De bepaling van dit artikel is ook toepasselijk ingeval, bij gelijktijdige vervolging wegens meerdere feiten, de veroordeeling wordt uitgesproken ter zake van een ander feit dan waarvoor de verzekering of de voorlopige hechtenis is bevolen. Hij die bij gelegenheid eener krachtens wettelijk voorschrift uitgeschreven verkiezing, door gift of belofte iemand omkoopt om zijn kiesrecht hetzij niet, hetzij op bepaalde wijze uit te oefenen, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van ten hoogste driehonderd gulden. Nu de wijziging kennelijk betrekking heeft op laatstgenoemd onderdeel, is daarin de bedoelde wijziging aangebracht. Aanslag tot een feit bestaat, zoodra het voornemen des daders zich door een begin van uitvoering, in den zin van artikel 47 heeft geopenbaard. Onverminderd bijzondere bepalingen kan bij veroordeling wegens een terroristisch misdrijf de ontzetting van de in het eerste lid vermelde rechten worden uitgesproken.

 • Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen

 • In het Wetboek van Strafrecht (G.B no.1, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. worden het Eerste Boek, het Tweede Boek en het Derde Boek gewijzigd en De Surinaamse strafwet is toepasselijk op ieder die zich binnen Suriname. 23) publiceerde het Wetboek van Strafrecht in een doorlopende in Titel XXVIII van het Tweede.

  Boek. Artikel 7. 7. De Surinaamse strafwet is toepasselijk op. On StuDocu you find all the study guides, past exams and lecture notes you need to pass your exams with better grades.
  De deskundigen leggen in handen van de rechter op gelijke wijze de eed of de belofte a, dat zij hem verslag naar hun geweten zullen geven.

  Niet strafbaar is hij die een feit begaat dat hem wegens de gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke storing zijner geestvermogens niet kan worden toegerekend. De veroordeelde is ook nog na afloop van den termijn, bedoeld in het tweede lid, bevoegd door betaling van een verhoogd bedrag verbaal [bedoeld zal zijn: verhaal] op zijn goederen en inkomsten, tenuitvoerlegging van vervangende hechtenis of voorziening in de opvoeding te voorkomen of, zijn zij reeds aangevangen, te stuiten.

  Weergaven Lezen Bewerken Geschiedenis. Indien een ambtenaar door het begaan van een strafbaar feit een bijzonderen ambtsplicht schendt of bij het begaan van het strafbaar feit gebruik maakt van macht, gelegenheid of middel hem door zijn ambt geschonken, kan de straf met een derde worden verhoogd. Bij elk gehoor kan het openbaar ministerie, zomede de advocaat van de ter beschikking gestelde, tegenwoordig zijn.

  images tweede boek wetboek van strafrecht in suriname
  Tweede boek wetboek van strafrecht in suriname
  Hij die een geschrift of afbeelding, waarin eene beleediging voorkomt voor een regeerend vorst of ander hoofd van een bevrienden Staat of voor een vertegenwoordiger van eene buitenlandsche mogendheid bij de Regering van het Koninkrijk in zijne hoedanigheid, met het oogmerk om aan den beleedigenden inhoud ruchtbaarheid te geven of de ruchtbaarheid daarvan te vermeerderen, verspreidt, openlijk ten toon stelt of aanslaat, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van ten hoogste driehonderd gulden.

  Hij die opzettelijk eenig werk dienende voor het openbaar verkeer of het luchtverkeer vernielt, onbruikbaar maakt of beschadigt, eenigen openbaren land- of waterweg verspert of een ten aanzien van zoodanig werk of van zoodanigen weg genomen veiligheidsmaatregel verijdelt, wordt gestraft:.

  Onmiddellijk na de indiening der vordering of der conclusie bepaalt de rechter, tenzij de summiere kennisneming der stukken hem aanleiding geeft om de vordering of het verzoek buiten verdere behandeling te laten, een dag voor het onderzoek der zaak. Op de naleving der voorwaarden kan bovendien een bijzonder toezicht in het leven worden geroepen.

  In geval van een noodlanding wordt de vlucht geacht voort te duren totdat de bevoegde autoriteiten de verantwoordelijkheid voor het luchtvaartuig en voor de personen en goederen aan boord overnemen.

  Onder verboden plaats wordt verstaan iedere plaats die als verboden plaats is aangewezen krachtens de landsverordening bescherming Staatsgeheimen.

  Officiële naam regeling, Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen .

  aan een der misdrijven omschreven in de Titels I en II van het Tweede Boek, Suriname of de Nederlandse Antillen, of jegens het Bestuur van Nederlands.

  van de Grondwet van de Republiek Suriname (S.B. no.zoals. Ten eerste betreft dit twee wijzigingen vanwege de voorziene intrekking openbaar volgens het bepaalde in het Wetboek van Strafrecht. Hoofdstuk.

  Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen

  Afdeling van de Tweede Titel van het Tweede Boek van het Wetboek van.
  De doodstraf wordt door den scherprechter uitgevoerd op een schavot, door den veroordeelde met een strop om den hals aan eene galg vast te maken en een luik onder zijne voeten te doen wegvallen. Onder inklimming wordt begrepen ondergraving, alsmede het overschrijden van slooten of grachten tot afsluiting dienende. Nederlander is hij, die deze staat bezit ingevolge de wettelijke regeling bedoeld in artikel 6 der Staatsregeling van de Nederlandse Antillen.

  Zoodanige uitlevering, voldoening of afstand wordt steeds in de voorwaarde opgenomen, indien ter zake van het feit verbeurdverklaring zou moeten volgen. Door tussenkomst van de eigen inlichtingendienst van Bouterse werden de drie opgespoord, waarna Dino en De Zeeuw werden vrijgelaten.

  Bij de Landsverordening van de 9de januarihoudende bepalingen met betrekking tot de benaming van wetboeken, in de Nederlandse Antillen geldende, P.

  Hij die opzettelijk en wederrechtelijk een stof op of in de bodem, in de lucht of in het oppervlaktewater brengt, wordt gestraft:.

  images tweede boek wetboek van strafrecht in suriname
  4 man show imran khan song
  In de regeling zoals die oorspronkelijk luidde, waren artikelleden niet genummerd.

  De duur van deze vervangende hechtenis wordt niet verminderd door het voldoen van slechts een gedeelte van het verschuldigde bedrag.

  De straffen van hechtenis, opgelegd als hoofdstraf, mogen voor de overtreding gezamenlijk den tijd van acht maanden niet te boven gaan. Onder nacht wordt verstaan de tijd tusschen half zeven uur des avonds en half zes uur des morgens. De geldboete moet worden betaald binnen den termijn door den ambtenaar in wiens naam de tenuitvoerlegging van het vonnis geschiedt, te stellen.

  "The Republic of Suriname promotes the solidarity and collaboration with other 70) in verband met herziening van het Wetboek van Strafrecht].

  Video: Tweede boek wetboek van strafrecht in suriname Uitreiking Suripoku Awards in Suriname

  1°. een van de misdrijven omschreven in de Titels I en II van het Tweede Boek, en in de.

  images tweede boek wetboek van strafrecht in suriname

  Republiek Suriname en de instelling van de daaraan grenzende. Havenmeester binnen de in artikel 7, tweede lid, gestelde termijn nemen van de . gerechtelijk schrijven als bedoeld in artikel Wetboek van Strafvordering, dan is.

  In de tweede helft van de jaren 90 zette hij enkele commerciële ondernemingen Zeeuw werd door Justitie, zowel in Suriname als Nederland, meermalen in verband van het Surinaams Wetboek van Strafrecht en de artikelen 3 en 4 van de Opiumwet.

  Boek maken · Downloaden als PDF · Printvriendelijke versie .
  Hij die in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, aanzet tot haat tegen of discriminatie van mensen of gewelddadig optreden tegen persoon of goed van mensen wegens hun ras, hun godsdienst of hun levensovertuiging, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van ten hoogste tienduizend gulden.

  Indien echter de doodstraf of levenslange gevangenisstraf op dit misdrijf is gesteld, zal die straf worden opgelegd, welke straf ook vroeger mocht zijn opgelegd. Elke feitelijke aanranding van den persoon van den Gouverneur of van den waarnemenden Gouverneur, die niet valt in eene zwaardere strafbepaling, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren.

  Hij die met een buitenlandsche mogendheid in verstandhouding treedt, met het oogmerk om haar tot het plegen van vijandelijkheden of tot het voeren van oorlog tegen den Staat te bewegen, haar in het daartoe opgevatte voornemen te versterken, haar hulp daarbij toe te zeggen of bij de voorbereiding hulp te verlenen, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren.

  Onder voordeel is de besparing van kosten begrepen.

  Elke feitelijke aanranding van de persoon van een internationaal beschermd persoon, die niet valt in een zwaardere strafbepaling, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van ten hoogste vijfentwintigduizend gulden.

  De tenuitvoerlegging van de ingevolge het vorige artikel opgelegde gevangenisstraf kan worden opgeschort bij een beschikking van de Minister van Justitie.

  images tweede boek wetboek van strafrecht in suriname

  images tweede boek wetboek van strafrecht in suriname
  1942 RP FACTORY OWNER MURDERED
  Het bedrag der geldboete is ten minste vijftig cents en voor een persoon, die tijdens de uitspraak van het eindvonnis in eersten aanleg den leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt, ten hoogste vijfhonderd gulden, behoudens het geval dat artikel 41septies, laatste lid, wordt toegepast.

  Het formulier der verlofpassen, de nadere regeling van het toezicht op de naleving der voorwaarden en die van de taak van het Centraal College voor de Reclasseering op het gebied der voorwaardelijke invrijheidstelling zoomede de verdere voorschriften ter uitvoering van de artikelen 18 - 19 worden vastgesteld bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen.

  Niet strafbaar is hij, van wien blijkt, dat zijn oogmerk enkel gericht is op het voorbereiden of bevorderen van staatkundige veranderingen in algemeenen zin.

  images tweede boek wetboek van strafrecht in suriname

  Zo spoedig mogelijk nadat de uitspraak, houdende de ondertoezichtstelling, onherroepelijk is geworden, doet het openbaar ministerie daarvan mededeling aan de rechter in het gerecht in eerste aanleg, bevoegd was overeenkomstig artikel c van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, die alsdan, zo mogelijk na overleg met degene die het ouderlijk gezag of de voogdij over het kind uitoefent, onverwijld een gezinsvoogd aanwijst, als bedoeld bij artikel van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek.

  De klachte kan slechts worden ingediend gedurende drie maanden nadat de tot klachte gerechtigde kennis heeft bekomen van het gepleegde feit indien hij binnen de Nederlandse Antillen, of gedurende negen maanden nadat hij daarvan kennis heeft bekomen, indien hij buiten de Nederlandse Antillen verblijft houdt.

  Bij ontvluchting van een veroordeelde uit het gesticht waarin hij zijne straf ondergaat, vangt een nieuwe verjaringstermijn aan op den dag na dien der ontvluchting.


  دسته بندی ها: *UNSORTED